Vòng tay trầm hương chìm – Kỳ Nam trồng thơm sống mạnh

Vòng tay trầm hương Kỳ trồng. Phân khúc cao cấp – Thơm sống mạnh-Càng đeo càng thơm